Yrittäjä, näin autat työyhteisöäsi yltämään parhaimpaansa

17.11.2020

Johtamisessa kannattaa hyödyntää työntekijöiden osaamista. Hyvä, parempi, tuottava! -projektissa on huomattu, että monissa pk-yrityksissä on tarvetta osallistavalle johtamiselle.

Osallistavassa johtamisessa työntekijöitä kannustetaan osallistumaan yrityksen toiminnan kehittämiseen ja työnteon organisoimiseen. Työntekijät tuntevat oman työnsä parhaiten. Heitä kannattaakin kuunnella, kun yrityksen toimintaa halutaan tehostaa ja kehittää. Hyvät päätökset syntyvät yhdessä pohtimalla.

Osallistava johtaminen vaikuttaa myös työhyvinvointiin. Kun työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä, hän sitoutuu työhön ja työpaikkaan vahvemmin ja voi paremmin. Hyvinvoiva työyhteisö edistää yrityksen menestymistä.

Palautetaidot ja yhteinen ideointi vievät pitkälle

Jotta osallistava johtaminen onnistuu, tarvitaan avointa keskustelua. Esimiehenä on tärkeää sekä antaa palautetta työntekijöille että aidosti kuunnella heidän antamaansa palautetta. Kun palautekulttuuri toimii, on helpompi kehittää työpaikan käytäntöjä yhdessä.

Yhteiseen ideointiin ja suunnitteluun kuuluu myös se, että kaikki ottavat toistensa ideat avoimin mielin vastaan. Mitään ajatuksia ei ammuta heti alas. Johtajan rooli keskustelussa on auttaa kiteyttämään ja työstämään ideoita sekä saada työntekijät pohtimaan, miten he lähtisivät toteuttamaan syntyneitä kehittämisehdotuksia.

Olosuhteet kuntoon ja työntekijöiden vahvuudet esiin

Työntekijöitä voi rohkaista ottamaan vastuuta myös työn kehittämisestä käytännössä. Esimiehen vastuulla on kuunnella työntekijöiden ajatuksia siitä, mitä he tarvitsevat voidakseen tehdä työnsä hyvin. Näin yrityksen johto varmistaa, että työpaikan olosuhteet työn tekemiselle ovat parhaat mahdolliset.

Työpaikalla kannattaa myös hyödyntää työntekijöiden osaamista, vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita aiempaa monipuolisemmin. Johtaja pysyy kartalla yksilöiden vahvuuksista ja kiinnostuksen kohteista ottamalla ne puheeksi säännöllisesti esimerkiksi kehityskeskustelujen yhteydessä. Työntekijää itseään voi myös kannustaa pohtimaan, miten hän voisi hyödyntää omaa osaamistaan työssään entistä paremmin.

Hyväksyvä ilmapiiri lisää luottamusta

Jotta työntekijälähtöinen työn organisointi on mahdollista toteuttaa onnistuneesti, tarvitaan työpaikalla luottamusta. Luottamusta voi rakentaa esimerkiksi vaalimalla työpaikalla kulttuuria, jossa virheet ja epäonnistumiset sallitaan ja annetaan anteeksi. Hyväksyvä ilmapiiri luo turvallisuuden tunnetta ja lisää työntekijöiden uskallusta kokeilla uusia toimintatapoja.

Työntekijöitä myös tukee ja motivoi, jos heihin kohdistuvat odotukset tuodaan selkeästi esille. Kannattaa puhua siitä, mitkä ovat työyhteisön yhteisiä tavoitteita ja päämääriä. Kun työntekijät tietävät, mitä kohti pyrkiä, he pystyvät paremmin määrittämään tehokkaat keinot tavoitteisiin pääsemiseen. Samalla he näkevät oman työnsä merkityksen ja saavat mahdollisuuden vaikuttaa työnsä sisältöön.

Hyvä, parempi, tuottava! -projektissa olemme käsitelleet osallistavan johtamisen teemoja kuten vuorovaikutusta ja erilaisten työskentelytapojen huomioimista esimiesvalmennuksissamme. Miten sinä otat työntekijät mukaan työpaikkasi kehittämiseen?

Kirjoittaja: Eeva Pentikäinen

Jutussa on käytetty seuraavia lähteitä:

https://www.ttl.fi/blogi/innosta-osallistumaan/

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/innostava-esimies-tyokirja.pdf

http://www.ttl.fi/johtotahti-opas/ttl_johtotahti.pdf