Näin työterveyshuolto voi tukea työntekijää työelämän muutoksissa

18.02.2020

Työelämän muutoksilla voi olla vaikutusta työntekijöiden työhyvinvointiin ja työkykyyn. Työterveyshuolto on yksi taho, joka pystyy tukemaan työntekijöitä ja yrityksiä muutoksenhallinnassa. Työterveyshuoltojen avuksi on nyt luotu konkreettinen työkalu: Tukitoimikompassi.

 

Meille kaikille on tapahtunut ja tapahtuu muutoksia elämässä. Työpaikan toimintatavat muuttuvat, digitaalisuus lisääntyy ja esimies tai työkaverit vaihtuvat. Yksityiselämän muutokset kuten terveysongelmat, läheisten murheet tai perhe-elämän muutokset voivat myös vaikuttaa työkykyisyyteemme.

Muutoksen kohtaamiseen ja hallintaan on useita eri keinoja. On tärkeää, että työntekijä saa tukea muutoksen keskellä, jos hän tarvitsee sitä. Oikeanlaisen ja oikea-aikaisen tuen saaminen mahdollistaa muutoksen tapahtumisen onnistuneesti ja työhyvinvointia tukien. Tukea muutokseen voi saada muun muassa työyhteisöltä, esimiehiltä, työterveyshuollolta tai perheeltä.

Osana Hyvä, parempi, tuottava! -hanketta toteutettiin opiskelijavetoinen kehittämisprojekti. Siinä selvitettiin työntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä siitä, miten muutos kohdataan ja millaisin toimin se voidaan toteuttaa onnistuneesti. Näiden ajatusten pohjalta koostettiin työterveyshuolloille Tukitoimikompassi, jotta ne pystyisivät entistä paremmin tukemaan työntekijöitä muutostilanteissa.

Tukikompassi apuna muutoksessa

Tukitoimikompassin tekemistä varten haastateltiin Hyvä, parempi, tuottava! -hankkeeseen osallistuvien yritysten työntekijöitä. Tarkoituksena oli saada työntekijöiden äänet kuuluviin ja heidän toiveensa välitettyä työterveyshuolloille.

Tukitoimikompassi on konkreettinen työkalu työterveyshuolloille. Sitä voivat hyödyntää myös työntekijät ja työpaikat.

Tukitoimikompassi. Kuva: Heini Toivonen.

Tukitoimikompassissa tuodaan esiin erilaisia muutoksia, joita työntekijät kohtaavat. Nämä näkyvät tukitoimikompassin sisimmällä kehällä. Muutokset voivat olla pieniä ja isoja, ja ne voivat tapahtua työssä tai yksityiselämässä.

Työntekijöillä on erilaisia tapoja hallita muutosta. Tähän löytyy ideoita Tukitoimikompassin keskimmäiseltä kehältä. Myös työterveyshuolto voi auttaa näiden asioiden selvittämisessä ja miettiä yhdessä työntekijän kanssa niiden toteuttamista.

Työterveyshuolto kumppanina muutoksen tuulissa

Haastatellut työntekijät toivoivat työterveyshuollolta tukea tarvittaessa ja pitivät työterveyshuoltoa hyvänä lisänä muiden tukimahdollisuuksien joukossa. He toivoivat toimivaa asiakassuhdetta ja tiivistä yhteistyötä. Tällöin työterveyshuolto tuntee työpaikan ja havaitsee siellä tapahtuvat muutokset. Haastateltavat toivoivat myös saavansa tukea oikea-aikaisesti ja tarvelähtöisesti. Apua halutaan saada silloin, kun sille on todellinen tarve.

Ammattitaitoinen työterveyshuollon henkilöstö on haastattelujen mukaan tärkeä tekijä työterveyshuollon toimivuudessa. Työntekijät toivoivat, että työterveyshuollossa osataan arvioida, milloin työntekijä tarvitsee työterveyshuollon tai muiden tahojen palveluita. Haastatteluissa nousi esiin toive, että työterveyshuollon henkilöstö osaisi ohjata asiakkaat tarvittaessa muiden palveluiden piiriin (esimerkiksi toiset ammattiryhmät, muu terveydenhuolto, vakuutuspalvelut, kuntoutus). Tukitoimikompassin uloimmalle kehälle on koottu yhteen näitä näkemyksiä ja toiveita työterveyshuollon kautta toteutuviksi tukitoimiksi.

Hyvinvoiva työntekijä on monen asian summa

Työntekijöillä on erilaisia ajatuksia siitä, mitkä asiat ja tahot muutoksissa pystyvät auttamaan heitä parhaiten. Kannattaa siis muistaa tuen mahdollisuus työterveyshuollolta, mutta myös työyhteisöltä, esimiehiltä, perheeltä ja ystäviltä.

Omien vahvuuksien ja toimintatapojen tiedostaminen voi auttaa muutoksessa. Sosiaalinen tuki työyhteisöltä, työterveyshuollolta ja perheeltä voi auttaa vaikeassa tilanteessa. Itsestä sekä omasta jaksamisesta ja palautumisesta on tärkeää pitää huolta. Olisi toivottavaa, että työntekijä pystyisi itse vaikuttamaan asioihinsa niin työssä kuin vapaa-ajallakin.

Työntekijän on hyvä muistaa, että tukea on mahdollista saada silloin, kun työpaikalla asiat muuttuvat. Hyödynnä tuen saamisen mahdollisuuksia rohkeasti!

 

Kirjoittajat: Heini Toivonen ja Eeva Pentikäinen

Teksti pohjaa Ikääntyvän työntekijän muutoksen hallinta ja tuen tarve – Tukitoimikompassi työterveyshuolloille -kehittämisprojektiin