Erilaisten persoonien ja tilanteiden huomiointi voi lisätä hyvinvointia työpaikalla

04.05.2020

Kun työntekijä on yrityksen tärkein voimavara, työhyvinvoinnilla on suuri merkitys. Työntekijöiden jaksamiseen ja motivaatioon voi vaikuttaa hyvällä johtamisella. Ikä ja työuran vaiheet tuovat mukanaan erilaisia tilanteita, joiden vaikutus työhyvinvointiin kannattaa huomioida.

Johtamisella voi vaikuttaa suuresti työntekijöiden hyvinvointiin. Työntekijöiden yksilöllisiä tarpeita huomioiva johtaja ottaa huomioon muun muassa persoonallisuuden, elämäntilanteen ja uran vaiheen eroavaisuudet. Ihmisten erilaiset temperamentit ja tilanteet vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten heille kannattaa antaa palautetta, miten heidät saa motivoitumaan ja miten he toimivat osana tiimiä.

Suunnittelu- ja konsultointiyritys Elomaticin henkilöstöjohtaja Marja Salenius-Ranki sanoo, että asiantuntijaorganisaatiossa työhyvinvoinnista huolehtiminen on erityisen tärkeää, koska työntekijöiden työpanos on yrityksen asiakkaille tuottama palvelu.

– Esimiehillä ja projektijohdolla on valtava rooli työhyvinvoinnissa, ja työhyvinvointi taas on tärkeimpiä asioita, joilla vaikuttaa liiketoiminnan tulokseen ja asiakkaiden tyytyväisyyteen, Salenius-Ranki kuvailee.

Työntekijälähtöistä johtamista on käyty Elomaticissa läpi muun muassa Hyvä, parempi, tuottava! -projektiin kuuluvissa esimiesvalmennuksissa.

– Käsittelimme esimerkiksi Big five -persoonallisuuspiirteitä, ja moni esimies sanoi, että tunnistaa näitä eri luonteenpiirteitä itsessään tai tiiminsä jäsenissä. Moni jäi miettimään, miten voisi kokeilla valmennuksessa esiin tulleita näkökulmia työssä, Salenius-Ranki kertoo.

Kehityskeskustelut kertovat työntekijän tilanteesta

Miten erilaisia elämäntilanteita ja uran vaiheita sitten voidaan huomioida? Elomaticilla yhtenä keinona ovat kehityskeskustelut, joissa kartoitetaan muun muassa työntekijän jaksamista ja erilaisten työn joustojen tarvetta.

– Ikääntyvien näkökulma huomioidaan kehityskeskusteluissa erikseen, vaikka joustoille voi toki olla tarvetta kaikissa ikäryhmissä. Henkilöstökyselyissämme joustavuus ja työntekijälähtöisyys ovat joka vuosi vahvuuksia, joista työntekijämme pitävät. Näyttää siltä, että jo tietoisuus joustojen mahdollisuudesta auttaa työntekijöitä jaksamaan, Marja Salenius-Ranki kertoo.

Elomaticilla tehdään myös tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja herätellään työntekijöitä säännöllisesti pohtimaan ja kehittämään omaa hyvinvointia erilaisten hyvinvointipäivien, luentojen ja tempausten avulla.

– Työntekijät pitivät paljon myös Hyvä, parempi, tuottava! -projektin hyvinvointimittauksesta ja hyvinvointivalmennuksesta. Olemme miettineet, että tällainen konsepti voisi olla hyvä myös muissa yksiköissämme, Salenius-Ranki sanoo.

Hyvinvoivat työntekijät jatkavat töissä pitkään

Elomaticilla hyvä työhyvinvoinnin johtaminen näkyy muun muassa siten, että monet työntekijät pysyvät töissä eläkeikään saakka ja jopa sen yli. Myös eläkkeelle siirtyvät työntekijät tekevät usein työpaikan kanssa tuntisopimuksen ja tekevät töitä oman jaksamisen mukaan.

Toisaalta työtä muokataan tarvittaessa työntekijän tarpeiden mukaan jo ennen eläkeikää, jotta työssä jaksaa paremmin. Esimerkiksi työaikaa voi muuttaa lyhyemmäksi, ja myös työnkuvaa voidaan muuttaa.

Elomaticilla kokeneiden työntekijöiden hiljaista tietoa pyritään siirtämään eteenpäin jo ennen eläkkeelle siirtymistä, mutta viimeistään eläköityessä työntekijä voi itsekin herätä entistä vahvempaan haluun siirtää osaamistaan eteenpäin.

– Uskon, että joustojen lisäksi työn mielenkiintoisuus pitää ihmiset töissä pidempään. Ikääntyvät myös kokevat oman osaamisensa tärkeäksi ja haluavat jakaa sitä eteenpäin, Marja Salenius-Ranki kuvailee.

Kirjoittaja: Eeva Pentikäinen