Bra, bättre, produktiv!


Bättre produktivitet genom att utveckla arbetsgemenskapen och arbetsvälmåendet (PATU)

Är ni intresserade av att hjälpa era anställda att förbättra sitt arbetsvälmående så att produktiviteten i ert företag samtidigt förbättras? 55+ arbetstagare besitter mycket värdefullt kunnande, som är värt att delas i hela arbetsgemenskapen. Det lönar sig att stöda 55+ anställdas arbetsvälmående, så att de orkar arbeta fram till pensionsåldern.

Inom projektet Bra, bättre, produktiv! har ni möjlighet att förbättra arbetstagarnas arbetsvälmående. Ni får idéer och stöd i att utveckla arbetet i företaget, att stöda 55+ anställda och att leda förändringsarbete på arbetsplatsen.

 

För företag

Inom projektet Bra, bättre, produktiv! kartlägger ni situationen i ert företag tillsammans med experter inom arbetsvälmående. Ni skräddarsyr tillsammans ett utvecklingsprogram, som motsvarar ert företags och de anställdas behov.

Projektet framskrider enligt följande:

- Belastning och återhämtning hos de 55+ anställda mäts genom First Beat – livsstilsanalys.
- I samråd med ert företag planeras ett utvecklingsprogram för både arbetstagare och företagsledning.
- Arbetstagarna får utökade färdigheter att bemöta arbetslivets förändringar och nya insikter och kunskap, som stärker de egna resurserna och förbättrar kommunikationsförmågan. I utbildningarna fokuserar man bl a på att självständigt leda och ansvara för det egna arbetet och på att sammanjämka vardag och arbete.
- Företagets ledning får verktyg som stöder 55+ anställda samt förändringsledarskap och idéer för att utveckla nya och flexibla lösningar i arbetet och för att föra utvecklingssamtal.
-Företagsledningen får verktyg för att kunna stöda den äldre personalen och stöd i att leda förändringar samt nya idéer kring flexibla lösningar, utvecklingssamtal och olika sätt att forma arbetet.
- Avslutningsvis utförs mätningar för att utreda hur projektet har påverkat arbetsvälmåendet på arbetsplatsen.


Projektets målsättningar

1. Att förbättra arbetsvälmåendet hos 55+ anställda, både företagare och arbetstagare. Förbättrat arbetsvälmående leder till ökad kostnadseffektivitet och produktivitet. I projektet förbättrar vi 55+ arbetstagares mentala resurser och förmåga att bemästra förändringar i arbetslivet.

2. Att utveckla företagens arbets- och ledarskapskultur. Företagen som deltar i projektet får nytt kunnande om förändringsledarskap, utvecklingssamtal och ägarbyte. Företagen ges också möjlighet inom projektet att skapa kontakter till andra företag för att diskutera bl a utvecklande av arbetsvälmåendet tillsammans.

3. Att överföra tyst kunskap och förlänga arbetskarriärer. Äldre arbetstagare har en stor mängd kunskap och färdigheter, som borde komma hela arbetsgemenskapen till förfogande. Inom projektet stöds 55+ arbetstagarna för att de skall orka arbeta fram till pensionsåldern.


Om projektet

Mikroföretag samt små och medelstora företag (SME), verksamma i Egentliga Finland och med 55+ arbetstagare bland personalen, är välkomna att delta i projektet Bra, bättre, produktiv!. Projektet erbjuder tjänster åt företag fram till slutet av år 2020. Projektet välkomnar nya företag med i verksamheten under hela projekttiden.

Avgiften för ett företag att delta i projektet och ta del av serviceutbudet är 100 € för mikroföretag, 250 € för småföretag och 500 € för medelstora företag.

Projektet Bra, bättre, produktiv! är verksamt i Egentliga Finland och har fått stöd av Europeiska socialfonden. Projektet förverkligas av Åbo yrkeshögskola, Åbo universitet/Brahea-keskus och Åbo Akademi/CLL.

Projektperioden är 1.10.2018–31.12.2020

Projektkod S21369 (ESR, Riktlinje 3, Särskilt mål 7.1)

Ta kontakt!

Innehållsansvarig projektchef Marion Karppi, marion.karppi@turkuamk.fi, tel. 040 355 0416, Åbo yrkeshögskola

Specialplanerare Kirsti Haihu, kirsti.haihu@utu.fi, Åbo universitet

Projektsakkunnig Pekka Tenhonen, pekka.tenhonen@abo.fi, Åbo Akademi